Minister Schauvliege take it easy for spatial planning

What are the real intentions of Minister Schauvliege? The assembled Flemish academic researchers give their opinion in "De Tijd" (Luuk Boelens (UGent), Beitske Boonstra (UGent), Kobe Boussauw (VUB), Tom Coppens (UAntwerpen), Geert De Blust (UAntwerpen), Pascal de Decker (KU Leuven), Dirk Lauwers (UAntwerpen/UGent), Hans Leinfelder (KU Leuven), Michael Ryckewaert (VUB), Jan Schreurs (KU Leuven), Maarten Van Acker (UAntwerpen)).