Steunpunt Ruimte

Het “Steunpunt Ruimte” vormt onderdeel van de derde generatie steunpunten van de Vlaamse overheid, met focus op wetenschappelijk onderbouwd onderzoek voor het Gewest Ruimte in een consortium bestaande uit de KULeuven, UGent, UA, WENK en Artesis Hogeschool Antwerpen. 

Het beleidsrelevante onderzoek focust zich op enkele waardevolle en actuele thema’s met betrekking tot Ruimtelijke Planning, nl. polycentrisme, veerkracht, scenario’s en monitoring. Daarnaast wordt dit onderzoek toegepast op een casegebied in het centrum van de Vlaamse Ruitstad om het onderzoek ook daadkrachtig in Living Labs te concretiseren.

 • Opdrachtgever: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement RWO 
 • Onderzoeksprogramma: Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek
 • Periode: 2012 – 2015 
 • Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning is coördinator in het onderzoeksnetwerk
 • AMRP is verantwoordelijk voor Deelstudie 4 (Infrastructuur) van Werkpakket 1 (Polycentrisme), Deelstudie 1 (Veerkracht en klimaat) van Werkpakket 2 (Veerkracht) en Deelstudie 2 (Evaluatie van het ruimtelijk beleid) van Werkpakket 4 (Monitoring en evaluatie). AMRP is verantwoordelijk voor de inhoudelijke coördinatie:
  • WP1: Polycentrisme, Deelstudie 4: Infrastructuur. Het doel van deze deelstudie is na te gaan in hoeverre bestaande verkeersnetwerken afgestemd zijn op het huidige en/of verwachte verplaatsingsgedrag en bijhorende verkeerspatronen. Dit zal onder meer gebeuren door middel van een vergelijking tussen het werkelijke en het gewenste verplaatsingsgedrag (welke vervoerswijzen, welke routes worden gebruikt?). Waar verschillen optreden, kan ingeschat worden in hoeverre het wenselijk is om aan de verplaatsingsbehoefte te voldoen (ontbrekende relatie in het netwerk), dan wel om de behoefte veeleer naar andere routes of andere modi te dwingen (sturend gebruik van categorisering). 
  • WP2: Veerkracht, Deelstudie 1: Veerkracht en klimaat. Deze deelstudie bestudeert de (ruimtelijke) veerkracht tegenover overstromingen. Omdat het in de context van klimaatverandering niet haalbaar is om alle gebieden te vrijwaren van overstromingen, zullen de strategieën om Vlaanderen overstromingsbestendig te maken zich ook deels moeten richten op het aanpassen of herlokaliseren van de ontwikkelingen en activiteiten in overstromingsgevoelige gebieden. Aan de hand van cases wordt de haalbaarheid hiervan onderzocht.
  • WP4: Monitoring en evaluatie, Deelstudie 2: Evaluatie van het ruimtelijk beleid. Deze deelstudie gaat op zoek naar/ontwikkelt evaluatiemethodes die toepasbaar zijn in de context van het Vlaamse ruimtelijk beleid. Verschillende ruimtelijke processen/projecten worden geëvalueerd, rekening houdend met de ruimtelijke structuur, het planningsinstrumentarium en beleid, de verschillende actoren en de andere onderzoekslijnen van het Steunpunt Ruimte. Doelstelling van deze cases is het toetsen van de evaluatiemethodes en het formuleren van suggesties voor aanpassingen aan de planningsinstrumenten, -processen en -concepten.
 • Medewerkers AMRP:  Prof.dr.ir. Luuk Boelens, Prof.dr. (em.) Georges Allaert, Dr. ir.-arch.

  Kobe Boussauw, Dr. ir.-arch. Ann Pisman, Prof. ir. Dirk Lauwers, Ir.-arch. Barbara Tempels, Els Terryn, Ir. Dominique Gillis