Professional Research Staff

Tom Goosse 09/331.32.60

Tom Goosse heeft een Bachelor in Fysische Geografie (VUB, 2010) en een Master of Science in de Geografie (VUB, 2012) met een specialisatie in Terrestrische Ecosystemen en Global Change. 

Hij heeft als onderzoeker op verschillende onderzoeksprojecten gewerkt over de integratie van aardwetenschappelijke kennis in de ruimtelijke planning en over territoriale ontwikkeling ten aanzien van de klimaatsverandering. Sinds februari 2018 werkt hij aan het FRAMES-project, een Interreg North Sea Region project. Het doel van het project is de veerkracht van overstromingsgevoelige gebieden te verhogen via ruimtelijke planning en een samenwerking met de lokale gemeenschappen.

Geert Haentjens 09/331.32.59

Praktijkassistent (20%).

Architect (St.-Lucas, 1992) en gegradueerde in de stedenbouw en de ruimtelijke ordening (UG, 1995). Hij werkt bij voorkeur op het raakvlak tussen Ruimtelijke Planning, Stedenbouw en Projectontwikkeling in het complexe samenspel van factoren, ontwerp én proces, dat ruimtelijke projecten vorm geeft. Het (mee) creëren van de juiste randvoorwaarden voor een kwalitatief ruimtelijk ontwerp is daarbij de ambitie.

Chloé Walot 09/331.32.57

Master in de Sociale en Culturele Antropologie (2013, UCL) en Milieuwetenschappen en -beheer (2016, UCL).
Haar thesis als milieu-antropoloog was een etnografisch werk over erfgoedconservatie en -restauratie in Zuid-Frankrijk. Toen keerde ze terug naar België en richtte zich op burgerparticipatie met betrekking op klimaatveranderingen en deed een stage bij de voormalige IPCC Vice-Chair en Prof. Jean-Pascal van Ypersele.
Ze werkt nu voor het ESPON2020 programma en de Denktank Klimaatadaptatie Vlaanderen.