Toegepast onderzoek

Het onderzoek aan de Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning is georganiseerd rond de twee hoofdpijlers van de Afdeling; i.c. Ruimte en Mobiliteit, alsmede de interactie daartussen.

PLANNING verbindt de pijlers RUIMTE en MOBILITEIT.

AMRP ontwikkelt uitgebreid onderzoek naar een veelbelovende actor-relationele-aanpak van ruimtelijke planning. Met betrekking tot de gebruikelijke overheidsplanning, is het van buiten naar binnen gerichte in plaats van binnenstebuiten. Het ontleent zijn leidmotief aan het voortgaande debat over de staat-gecontroleerde versus neoliberale planning en reflecteert op innovatieve post-structuralistische theorieën op het gebied van planning, economie, sociale geografie en governance. Toch neemt AMRP ook haar eigen positie in dat debat in, reflecterend op actorgerichte experimenten in de planning praktijk. In tegenstelling tot de gebruikelijke retrospectieve case studies, zijn dat experimenten met een duidelijke pro-actieve en operationele houding. Het resulteert derhalve in concrete suggesties hoe je een meer robuuste planning-aanpak in een voortdurende globaliserende en fragmenteren wereld kan ontwikkelen.

Onder de hoofdpijler RUIMTE wordt fundamenteel onderzoek verricht op het gebied van:

  • de ruimtelijke economie, met name gefocust op de mainports (zeehavens en luchthavens), hun interactie met de stedelijke economie, alsmede de internationale positionering van ruimtelijke clusters en netwerken van grote TransNational Corporations (TNC's);
  • de ruimtelijke samenleving, met name gefocust op woonstijlen en veranderingen in het gebruik van de ruimte, alsmede verschuivingen in de stadssociologie en impact op duurzame en gezonde leefomgevingen;
  • de ruimtelijke ecologie, met name gefocust op open ruimte beleid, landschap, klimaat verandering en duurzame energielandschappen, met hun impact voor (de governance van) het watermanagement en brede ruimtelijke veerkracht.

Onder de hoofdpijler MOBILITEIT wordt fundamenteel onderzoek verricht op het gebied van:

de ruimtelijke hardware van mobiliteit, gericht op de ruimtelijke impact en inpassing van nieuwe of verbeterd infrastructuurbeleid, parkeren, spoor- en wegen categorisering, zich muterend wagenpark, alsmede de governance van grote infrastructuren;de ruimtelijke software of het gebruik van mobiliteit, gericht op het ruimtelijk beleid voor veranderend verplaatsingsgedrag, de ruimtelijke impact van de distributie van regionale en stedelijke functies, knoop-plaats modellen en co- en synchromodaliteit;de ruimtelijke orgware of de organisatie van mobiliteit, met name gericht op de ruimtelijke weerslag van het toenemend gebruik van ICT binnen vervoer- en verplaatsingsgedrag, alsmede de ruimtelijke mogelijkheden van integraal vervoermanagement. 

Het onderzoek in deze twee onderzoekspijlers worden voortdurend in interactie met elkaar bezien. Maar tegelijkertijd positioneert zich op die interactie ook het fundamenteel onderzoek naar de minder statische, en de meer ruimtelijk fluviologische, adaptieve en volatiele beginselen van de ruimtelijke planning. Dit onderzoek positioneert zich rond de ACTORGERICHTE BENADERING VAN DE PLANOLOGIE, zelforganisatie en adaptieve ruimtelijke leerprocessen, met diverse cases en pilots in elk van de twee onderzoekspijlers.

Planning

Hier kan u de onderzoeken vinden over planning.

Bekijk lijst

Ruimte

Hier kan u de onderzoeken vinden over ruimte.

Bekijk lijst

Mobiliteit

Hier kan u de onderzoeken vinden over mobiliteit.

Bekijk lijst