Lopend Gefinaliseerd

Bovenlokale samenwerking

Bovenlokale samenwerking is geen evidentie in de ruimtelijke planning. Gemeentelijke grenzen hebben doorgaans een lange geschiedenis, en de verantwoordelijkheid…

OpenHeritage

OpenHeritage (volledige titel: Organizing, Promoting and Enabling Heritage Re-use through Inclusion, Technology, Access, Governance and Empowerment) is…

FWO Smart Urban Futures project: Floodlabel

Project Floodlabel (voluit: “ Floodlabel: A smart tool for governance towards flood-resilient cities”) is een samenwerking tussen Universiteit Gent,…

Interreg IVb North Sea Region: Frames

Het Frames (Flood Resilient Areas by Multi-layEred Safety) onderzoek focust op de rol van niet-overheidsactoren in overstromingsbeheer, en specifiek op…

URBACT

URBACT is een Europees uitwisseling- en kennisprogramma ter bevordering van duurzame stadsontwikkeling. Het zet steden aan om samen te werken aan oplossingen…

Denktank Klimaatadaptatie Vlaanderen

DKA werd begin 2015 opgericht in het kader van het Vlaams Adaptatieplan (VAP) van het departement Leefmilieu, Natuur & Energie van de Vlaamse Overheid in…

Prijsuitreiking Stichting Mobiliteit en Ruimtelijke Ontwikkeling (MORO) - 11 december 2014

Na afloop van de IDM-studiedag werd voor het eerst de MORO prijzen uitgedeeld door Vlaams minister Joke Schauvliege: Prijs met de waarde van € 2.000…

ACE: Answers to the carbon economy

ACE (Answers to the Carbon Economy) is een project in het kader van de 2 Zeeën oproep onder het Europese Interreg IV A programma en loopt van juli 2011…

CcASPAR: klimaatverandering en veranderingen in ruimtelijke structuren

CcASPAR is een interuniversitair en –disciplinair Strategisch Basis-Onderzoek [SBO] gefinancierd door het agentschap voor Innovatie door Wetenschap…

Slim ruimtegebruik door hergebruik en omkeerbaar ruimtegebruik

Deze studie vormt een voorbereiding voor het Beleidsplan Ruimte en bestaat uit vier deelluiken: Het vastleggen van de scope van hergebruik en omkeerbaar…

MUSICAL: multifunctionaliteit en lokale identiteit als paradigma’s voor een duurzame en competitieve landbouw

De modernisering van de landbouw maakt het moeilijker om in gele, groene en blauwe diensten te voorzien. Het hoofddoel van dit project is daarom te onderzoeken…

Hittekaart Gent: opmaak van een hittekaart en analyse van het stedelijk hitte-eiland effect voor Gent

Hitte is een belangrijke oorzaak van menselijk onbehagen en kan in extreme gevallen, zoals de hittegolf in 2003 aantoonde, leiden tot verhoogde sterftecijfers.

Windkracht 13: Nieuwe Fabriek voor de Toekomst 2012

Dit project is gericht op het openbreken van de markt voor kleine en middelgrote windturbines. Dit wordt gefundeerd door het uitvoeren van een JERTS-…

GRINT: groen op Industrieterreinen

De bedoeling van het project is een win-win situatie te creëren betreffende de werkgelegenheid voor ondernemingen uit de sociale economie en de…

CPA: klimaatbestendige gebieden

Het project brengt partners samen met verschillende invalshoeken naar de vraag hoe om te gaan met klimaatveranderingen. De partners zijn in verschillende…

WaterCAP: Klimaatverandering en de effecten ervan op de hydrologische cyclus

WaterCAP is een clusterproject waarin 6 Interreg onderzoeksprojecten uit het IVB North Sea Region Programme geïntegreerd worden, i.e. CPA; Aquarius; CLIWAT;…

Ecoclusters: bevordering van industriële symbiose

De bedoeling van het project is om in eerste instantie een aantal initiatieven rond industriële symbiose te evalueren en te achterhalen welke kansen en…

COLLABOR8: samenwerking, clustervorming en ondernemersschap in Europese regio’s op basis van identiteit

COLLABOR8 stimuleert kennisopbouw en samenwerking van kleinschalig ondernemen met de bedoeling te komen tot nieuwe producten en diensten in de betrokken…

Ecowijken: Definiëring, inventarisatie en omschrijving van de randvoorwaarden

Het project ‘Ecowijken’ is opgesplitst in drie luiken: (1) een definitie en begripsomschrijving van ecowijk, (2) een inventarisatie van ecowijken…

De Sociale Staat van Vlaanderen 2013: Perceel 7, Verkeersleefbaarheid

Het onderzoeksproject ‘De Sociale Staat van Vlaanderen’ heeft tot doel in één enkele publicatie een overzicht te geven van de huidige wetenschappelijke…

Climar: evaluatie van klimaatverandering en hoe kan de scheepvaart zich aanpassen

CLIMAR brengt vijf partners bijeen in een poging om een evaluatiekader voor aanpassing van de scenario’s / maatregelen als een reactie klimaat geïnduceerde…